A bejelentkezéshez kérjük, adja meg a szükséges adatokat!

Felhasználási feltételek és adatvédelem

Felhasználási feltételek és adatvédelem


Felhasználási feltételek

Az www.idboktor.hu internetes weboldal („Weboldal”) látogatásával és használatával Ön, mint felhasználó („Felhasználó”) elismeri, hogy a jelen felhasználási feltételeket megismerte és elfogadja, továbbá tudomásul veszi, hogy a Weboldalt saját felelősségére használja. Amennyiben a jelen felhasználási feltételekkel nem ért egyet, úgy kérjük, hogy hagyja el a Weboldalt és hagyja figyelmen kívül az itt olvasott információkat. A felhasználási feltételek áttanulmányozásának elmulasztása nem mentesíti a Felhasználót a felelősség alól, nem lehet semmilyen hivatkozás alapja, ha azokat a Felhasználó megszegte, és ebből kifolyólag az Weboldal fenntartójának és/vagy támogatójának bármilyen kára vagy hátránya keletkezik.

A jelen felhasználási feltételek rögzítik a Takeda Pharma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 22., 14. em.; cégjegyzékszáma: 01-09-731137; adószáma: 13356875-2-42; elektronikus elérhetőség: info-hu@takeda.com; „Takeda”) által támogatott és a PEARL Hungary Promóciós és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 112. fszt. 1-13.; cégjegyzékszáma: 01-09-690681; adószáma: 12523247-2-42; „Pearl Hungary”) által fenntartott Weboldal használatára vonatkozó információkat, tudnivalókat.

A Weboldalon található információk

A Weboldal a gyulladásos bélbetegségben („IBD”) szenvedő betegek számára kíván átfogó tájékoztatást és támogatást nyújtani a betegség kezelésének témakörében.

A Weboldalon található információk az alábbi csoportosításban érhetők el:

  1. Publikus portál: a Weboldal egy része a nyilvánosság számára került kidolgozásra, amely az IBD-re vonatkozó általános ismeretterjesztési és felvilágosítási célokat szolgáló anyagokat tartalmaz. A tartalom megtekintéséhez nem szükséges regisztráció, az bárki által szabadon megtekinthető.
  2. Kódkártyával hozzáférhető (Zárt) portál: a Weboldal másik része zárt, amely kizárólag a kezelőorvostól kapott kódkártya segítségével történő regisztrációt követően válik hozzáférhetővé az IBD-ben szenvedő betegek számára („Regisztrált felhasználó”). A belépéshez felhasználónév és jelszó („Belépési adatok”) szükségesek.

A Publikus portálon a felhasználók stressz tesztet és depresszió tesztet tölthetnek ki, amelynek kiértékelése azonnal látható.

Amennyiben a stressz tesztet és depresszió tesztet Regisztrált felhasználó tölti ki a Zárt portálon, eredményeit a rendszer lekérhető jelentésbe foglalja, amely a Regisztrált felhasználó saját magánprofiljában jelennek meg. A Zárt oldalon a Regisztrált felhasználók un. tünetnaplót (IDB naplót) vezethetnek a tüneteik és az állapotuk nyomon követésére. A tünetnaplóba bevitt adatokhoz kizárólag a Regisztrált felhasználó fér hozzá, minden Regisztrált felhasználó értelemszerűen csak a saját tünetnaplóját látja.

A Regisztrált felhasználó a regisztráció során az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt személyes adatokat köteles megadni. A regisztrációs űrlap kitöltésével és a Regisztrálok gomb megnyomásával a Regisztrált felhasználó kifejezetten elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket és hozzájárul személyes adatainak az Adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelő kezeléséhez, továbbá szavatolja, hogy a regisztráció és a Weboldal használata során megadott adatok megfelelnek a valóságnak.

FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

A Weboldal tartalmának kialakításában képzett szakorvosok is részt vesznek, ezzel segítve a Felhasználó minél szélesebb körű és pontosabb tájékoztatását. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy a Weboldalon és a hírlevélben megjelenő cikkek, információk és adatok nem helyettesítik a szakszerű orvosi ellátást és tanácsadást, továbbá nem képezhetik szakmai tanácsok és ajánlások alapját. A Felhasználó felelőssége az is, hogy a Weboldalon olvasottakat hogyan értelmezi és hasznosítja.

A Weboldalon található adatokért, illetve információkért, valamint az azok felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért a Weboldal fenntartója és támogatója semmilyen felelősséget nem vállal. A Weboldal tartalmának kialakítása és üzemeltetése során, illetve azzal összefüggésben teljes mértékben figyelembe vesszük és alkalmazzuk az irányadó jogszabályokat és előírásokat, így különösen a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz- ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény, valamint az emberi felhasználásra kerülő gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz ismertetésére, az ismertetői tevékenységet végző személyek nyilvántartására, és a gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos, fogyasztókkal szembeni kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó részletes szabályokról szóló 3/2009. (II.25.) EüM rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait, továbbá a reklámpiacon kialakult gyakorlatot.  A Weboldalon feltüntetett információk egyike sem tekinthető bármely vényköteles gyógyszer alkalmazására, terjesztésére vagy javallatára utaló biztatásnak.

A Weboldal fenntartója a Weboldal üzemeltetése és karbantartása során minden ésszerű erőfeszítést és elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Weboldalon elérhető információk egyértelműek, pontosak és megbízhatóak legyenek. A lehető legkörültekintőbb eljárásunk mellett is javasoljuk Felhasználóinknak, hogy a Weboldalon közölt információk pontosságát, hitelességét és időszerűségét minden esetben ellenőrizzék más forrásból is, és döntésük meghozatala előtt konzultáljanak kezelőorvosukkal.

A Weboldal fenntartója és támogatója kizárja felelősségét a Weboldalon közölt információk esetleges pontatlanságából, hiányosságából és időszerűtlenségéből eredő esetleges károkért. A Weboldal fenntartója és támogatója ugyancsak nem vállal felelősséget azokért az esetlegesen bekövetkező közvetett vagy közvetlen károkért, amelyek a Weboldal használatából, annak nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, üzemeltetésének időleges vagy végleges felfüggesztéséből, a Weboldal tartalmának illetéktelenek általi megváltoztatásából vagy törléséből erednek vagy azzal összefüggésben keletkeznek, illetve amelyek a Weboldalon közölt információk továbbításának késedelméből, számítógépes vírusból, rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. A Felhasználó köteles gondoskodni a számítástechnikai eszközeinek vírusokkal, férgekkel, trójaiakkal és más potenciálisan veszélyes programokkal szembeni védelme érdekében szükséges óvintézkedésekről.

A Weboldal fenntartója nem köteles válaszolni a Felhasználók által küldött e-mailekre és egyéb úton érkező megkeresésre. A Weboldal fenntartója által e-mailben vagy más módon küldött bármilyen értesítés tartalma bizalmasnak és a feladó tulajdonának tekintendő. Pearl Hungary fenntartja magának a jogot a hozzá érkező, illetve az általa küldött üzenetek, értesítések, megkeresések bármely célra történő felhasználásának, másolásának, közzétételének és nyilvánosságra hozatalának korlátlan jogát. Pearl Hungary fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Weboldal tartalmát bármilyen előzetes figyelmeztetés nélkül információkkal egészítse ki, illetve hogy a Weboldalon található információkat törölje vagy módosítsa.

Jelen Felhasználási feltételekre és azok értelmezésére a magyar jogszabályok az irányadóak. Amennyiben a Weboldal Felhasználó általi használatával összefüggésben jogvita merül fel, úgy a vitás kérdést a Felhasználó és a Weboldal fenntartója békés úton kísérlik megoldani. Ennek sikertelensége esetén fordulnak csak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bírósághoz.

Szerzői jogok

A Weboldal és az azon található valamennyi képi, szöveges és egyéb tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi és iparjogvédelmi oltalom alatt állnak. A szerzői jogi és az iparjogvédelmi oltalom alatt álló tartalom felhasználása – a magáncélú felhasználás kivételével -, kizárólag a Weboldal fenntartójának, a Pearl Hungary-nek a kifejezett, írásbeli engedélyével lehetséges. A Weboldal tartalmát a Felhasználó kizárólag magáncélból, nem üzleti célú felhasználásra másolhatja, töltheti le vagy nyomtathatja ki, amennyiben (a) minden másolati példány tartalmazza a szerzői joggal, illetve felhasználási joggal kapcsolatos adatokat, (b) annak tartalma nem kerül módosításra, és (c) az ilyen használat nem sérti a Pearl Hungary vagy harmadik felek jogait. A fentiek túlmenően azonban felhasználási jogot nem szerez a Felhasználó, vagyis a Weboldal, egészének vagy egy részének másolása, sokszorosítása, bármilyen célú fel- és átdolgozása, bármilyen más felhasználása, beleértve a hálózati, vagy más honlapokon történő felhasználást, valamint kereskedelmi forgalomba hozatala tilos. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

Az IBDoktor.hu domain név szerzői jogvédelem alatt áll, védjegyoltalomban részesül, felhasználására csak a Weboldal támogatójának, a Takeda-nak az írásbeli hozzájárulásával jogosult a Felhasználó.

A hivatkozásainkról

A Weboldal tartalmazhat mások által üzemeltetett portálokra utaló hivatkozásokat, amelyek szintén hasznos információkat tartalmazhatnak a Felhasználók számára, ugyanakkor ezen hivatkozott portálokra a saját felhasználási feltételeik irányadóak, így kérjük Felhasználóinkat, hogy a hivatkozott portálok tartalmának böngészése előtt a vonatkozó felhasználási feltételeket és adatvédelmi szabályzatot is tanulmányozzák át.

A Weboldal fenntartója nagy gondot fordít azon szervezetek kiválasztására, amelyekre a Weboldalon internetes hivatkozások találhatók, ugyanakkor az általuk közölt információk helyességéért abban az esetben sem vállal Pearl Hungary semmilyen felelősséget, ha a Felhasználó a jelen Weboldalon talált hivatkozáson keresztül jutott el az oldalaikra.

A Pearl Hungary írásbeli engedélye nélkül tilos az IBDoktor.hu oldalait, vagy annak részét más webhelyekre beilleszteni, mintegy saját oldalként feltüntetve azt. Pearl Hungary nem ellenőrizte le harmadik feleknek a Weboldal által hivatkozott, vagy azok jelen Weboldalra mutató oldalait, és nem támogatja ezen harmadik felek oldalainak tartalmát, valamint nem vállal azokkal kapcsolatban semmilyen felelősséget.

A Weboldal fenntartója elhatárolódik azon esetektől, amikor az IBDoktor.hu portál bármely felületére mutató internetes hivatkozásokat jogellenesen üzemeltetett, obszcén tartalmú, illetve másokat sértő internetes oldalakon helyezik el, és ezzel aWeboldal hírnevének és érdekeinek árt(hat)nak. A Weboldal fenntartója minden ilyen eset ellen fellép.

Regisztráció törlése

Amennyiben a Felhasználó a regisztrációját meg kívánja szüntetni, kérjük, küldje el a regisztrációjának törlésére vonatkozó kérését a tajekoztatas@pearlhungary.hu email címre, adja meg teljes nevét és felhasználónevét. E kérésnek megfelelően adatait a Weboldal fenntartója 5 munkanapon belül véglegesen törli.

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A Weboldal használatával kapcsolatos személyes adatvédelmi alapelvek

A www.ibdoktor.hu üzemeltetője, a Pearl Hungary Kft.  (a továbbiakban: Adatkezelő) a jelen Weboldalra ellátogató személyek számára a személyes adatok védelmére szolgáló magyar törvénnyel (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) összhangban a következő tájékoztatást nyújtja.

1. Az adatkezelő neve:

Pearl Hungary Kft.

2. Az adatkezelő címe:

1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 112.

3. Elérhetőség:

tajekoztatas@pearlhungary.hu

4. Az adatkezelés megnevezése:

Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján, a www.ibdoktor.hu internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében.

5. Az adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§-a alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

6. A kezelt adatok köre:

a. A felhasználó által a regisztráció során kötelezően megadandó adatok:

kód*, e-mail-cím (felhasználónév), jelszó

*A www.ibdoktor.hu-n kizárólag olyan felhasználók regisztrálhatnak, akiknek a kezelőorvosuk nyomtatott kódkártyát adott át.

b. A Weboldal használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az Adatkezelő a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.

7. Az adatkezelés célja:

a. A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása. Az adatokat a Pearl Hungary felhasználhatja statisztikai célokra.

Az adatkezelés további célja a gyulladásos bélbetegségben szenvedő betegek átfogó tájékoztatása és támogatása.

b. A Weboldal használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag technikai és statisztikai célokat szolgál. Az anonim látogató azonosító, mint jelsorozat (cookie, süti) önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. A felhasználónak módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését a felhasználó gépére (böngészőtől függően általában az eszközök menüben a beállítások/internetbeállítások pontban). Ebben az esetben a felhasználó a szolgáltatás jelentős részét ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a testreszabott megoldások esetében) a szolgáltatás egyes funkcióit a felhasználó nem tudja a legteljesebb mértékben használni.

Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja, azonban jogosult azokat az Adatkezelő által kezelt más adatbázisokkal összekapcsolni. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

8. Az adatkezelés időtartama:

A felhasználó által a regisztráció során kötelezően, vagy önkéntesen megadott adatokat az Adatkezelő addig jogosult kezelni, amíg az általa biztosított leiratkozási lehetőséggel a felhasználó nem él. (A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított legkésőbb 5 munkanapon belül az Adatkezelő törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti).

A szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatokat a rendszer tárolja. Az utolsó látogatás időpontját a rendszer a felhasználó következő látogatása időpontjában automatikusan felülírja.

9. Adatfeldolgozók megnevezése és székhelye:

  • Amarone Kft. – weblap/szoftverbiztonság (4027 Debrecen, Füredi út 18.)
  • NOOP IT Kft. – rendszergazdai szolgáltatás (4028 Debrecen, Kassai út 129/B 2/205.)
  • Hetzner Online GmbH – hoszting server (Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Németország EU)

10. Adatfeldolgozás megnevezése:

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.

A tajekoztatas@pearlhungary.hu címre érkező törlési igények végrehajtása.

11. Adatbiztonsági intézkedések

A Pearl Hungary tudatában van a személyes adatok jelentőségének, és a következő alapelvekkel összhangban kezeli őket:

a. Személyes adatok megszerzése

A Pearl Hungary  a jelen Weboldalon keresztül kizárólag akkor szerez olyan személyes adatokat, mint például a név és e-mail cím, ha Ön azokat önként, az adatgyűjtéshez hozzájárulva a rendelkezésünkre bocsátja pl. regisztráció alkalmával, e-mailben történő kérések, kérdések küldése kapcsán, stb. az adatvédelmi tájékoztató áttekintését és elfogadását követően.

A Weboldal az Ön személyes adatainak megadása nélkül is használható; az így tudomásunkra jutott adatokat (pl. IP cím) az Ön azonosítására nem használjuk.

b. Személyes adatok átadása harmadik feleknek 

A Pearl Hungary nem bocsát harmadik felek rendelkezésére személyes adatokat az érintett előzetes hozzájárulása nélkül, kivéve azon eseteket, amikor az adatok harmadik személynek történő átadását jogszabály kötelezően előírja. A Pearl Hungary a 10. pontban rögzített célból továbbíthat személyes adatokat a 9. pontban megjelölt adatfeldolgozók részére.

c. A személyes adatok ellenőrzése

  • A Pearl Hungary a személyes adatokat a felhasználási cél eléréséhez szükséges terjedelemben pontosan és biztonságosan tárolja.
  • A Pearl Hungary az adatok biztonságával kapcsolatosan megfelelő intézkedéseket foganatosít annak érdekében, hogy megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, és ily módon megelőzze a személyes adatok elvesztését, megsemmisülését, hamisítását és kiszivárgását. A Szolgáltatás használatával a Felhasználó és a Weboldal hírközlési eszköz útján létesített egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Ez a Weboldal részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. Ennek megfelelően a Weboldal az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön és ennek érdekében az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít (például tűzfalak és bizonyos esetekben az SSL vagy más titkosítási protokollok használatával). Az adatok megismerésére és kezelésére a Pearl Hungary  Weboldal üzemeltetéséért felelős munkatársai jogosultak. Mindezek ellenére nem tudjuk garantálni, hogy a személyes adatok elvesztése, a velük való visszaélés vagy a módosításuk nem fordulhat elő.
  • A Felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Ebből kifolyólag javasolt az ilyen azonosító Felhasználóhoz való kapcsolódásának tényét és a felhasználói névhez kapcsolódó jelszót titokban tartani. Amennyiben a Felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek következtében elveszítheti a Szolgáltatás keretében a Weboldal és más adatkezelők által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét és jogilag kötelező érvényű ügyletek személyes kötelezettjévé is válhat. Ilyen esetben javasolt az adott azonosítót vagy jelszót haladéktalanul módosítani.

d. A tárolt személyes adatokkal kapcsolatos jogérvényesítés 

Amennyiben az a személy, akinek a személyes adatait a Pearl Hungary kezeli, tárolja, a Pearl Hungary-tól kéri ezen adatok közzétételét, kijavítását, további adat hozzáadását, törlését, zárolását, használatuk felfüggesztését vagy eltávolítását, a Pearl Hungary az ilyen igényre a vonatkozó törvényi szabályozással és rendelkezésekkel összhangban reagál.

A felhasználó saját személyes vagy különleges adatainak törlési igényét e-mailben a tajekoztatas@pearlhungary.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított legfeljebb 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

Személyes adatai jövőbeni felhasználására, kezelésére vonatkozó hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Létezhetnek azonban e szabály alóli kivételek, és előfordulhat, hogy a személyes adatok megőrzése kötelező. Ez vonatkozik például a rendőrségi nyomozásokra. Amennyiben személyes adataihoz fűződő jogait megsértik, jogosult az adatvédelmi hatósághoz vagy az illetékes bírósághoz fordulni.

e. A jelen Weboldalon keresztül megadott személyes adatok felhasználása

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a személyének beazonosítására szolgáló adatok továbbításával Ön az egyetértését adja ahhoz, hogy mindezen információk az alább felsorolt célokkal elmentésre és feldolgozásra kerüljenek (a 7. pontban megjelölt adatkezelési célon túlmenően):

  • A szóban forgó adatok a következő célokra használhatók fel: szolgáltatásaink minőségének javítása, a jelen oldalakon található információk kijavítása, az Ön kérdéseinek megválaszolása.

A Weboldalon történő regisztráció során a felhasználó által megadott valamennyi adatot (személyes és különleges adat) a Szolgáltató biztonságos, elzárt szerveren tárolja. A Felhasználó által megadott jelszavak technikailag kódoltak, azt senki nem ismerheti meg. A megadott adatokat az adatkezelés, feldolgozás során kizárólag egyedi, korlátozott („admin”) hozzáféréssel rendelkező, a Szolgáltató alkalmazásában álló fejlesztők, online szerkesztők ismerhetik meg. Az „admin” titkosított (https) csatornán keresztül érhető el. A Szolgáltató ellenőrzi, hogy mely alkalmazott mikor lépett be az adatbázisba, az érintett alkalmazottak munkájukat szigorú titoktartási kötelezettség terhe mellett végzik.

f. Adattovábbítás

A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználót és a hozzájárulását kéri, amennyiben az adatait harmadik személy részére továbbítja. Az adattovábbításról a Szolgáltató nyilvántartást vezet.

12. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

13. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a tajekoztatas@pearlhungary.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

14. Adatkezelési nyilvántartási azonosítója: NAIH-134485/2017.

15. Jogérvényesítési lehetőségek:

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság segítségét is (NAIH, 1051 Budapest, Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40.

Ön jogosult a fenti elérhetőségeken (i) tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről; (ii) adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását kérni; (iii) jogainak megsértése esetén a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez vagy a hatósághoz (NAIH) fordulni; (iv) követelni az adatai jogellenes kezelésével vagy adatbiztonság megszegésével Önnek okozott kár megtérítését; és (v) adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményének megszegésével Önnek okozott személyiségi jogsérelem esetén sérelemdíj megfizetését kérni. Az Infotv. 19. § szakasza szerint az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogait törvény korlátozhatja. Az Adatkezelő az Ön kérelmének benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 (huszonöt) napon belül megadja Önnek írásban a tájékoztatást.

Hatósági vagy bírósági eljárás kezdeményezése előtt célszerű a panaszát előbb részünkre megküldeni; az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz a panasz orvoslása érdekében.

További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársat a tajekoztatas@pearlhungary.hu e-mail címen.

16. További fontos információk Internetes oldalaink harmadik felek oldalaira mutató linkeket tartalmaznak. Az itt ismertetett adatvédelmi alapelvek nem vonatkoznak harmadik felek weboldalaira. Minden olyan weboldal esetében, amelyre be kíván lépni, kérjük, ismerkedjen meg a jogi információkat és adatvédelmi politikát ismertető részekkel.

A Weboldal a Google Analytics szolgáltatást használja. Ez egy olyan webes elemző eszköz, amely segíti az internetes honlapok tulajdonosainak megérteni, hogyan viselkednek honlapjaik látogatói. A Google Analytics szolgáltatás ügyfelei különféle jelentéseket jeleníthetnek meg arra vonatkozóan, hogy hogyan viselkednek honlapjaik látogatóik, és így javíthatják azokat. A Google Analytics szolgáltatás névtelenül gyűjti az információkat. Tájékoztatást nyújt a honlapokkal kapcsolatos trendekről, és nem azonosítja be az egyéni látogatókat.

Google Analytics sütik

Miként számos más egyéb szolgáltatás, a Google Analytics is használ sütiket. Az első oldalon található süti fájlok az adott honlapok esetében a felhasználói viselkedés nyomon követésére használhatók fel. Ezek a fájlok olyan adatok tárolására szolgálnak, mint például hogy, milyen időpontban látogatott el a felhasználó a weboldalra, hogy ismételten jár-e ott, valamint, hogy milyen oldalról érkezett. Az Internet-böngésző programok az első oldali sütiket nem osztják meg a doménekkel.

IP-cím használata

Minden az Internethez csatlakoztatott számítógéphez és berendezéshez egyedi azonosító, ún. internet protokoll cím (IP) kerül hozzárendelésre. Tekintettel arra a tényre, hogy ezek általában blokkonként kerülnek hozzárendelésre az egyes országokhoz, az IP cím felhasználható azon információ beazonosításához, hogy mely országban, államban, városban kapcsolódik fel az adott konkrét számítógép az Internetre. A Google Analytics gyűjti ezeket az IP-címeket, hogy az internetes oldalak tulajdonosai képet kaphassanak arról, hogy a világ mely részeiről érkeznek az oldalak látogatói. Ezt a módszert IP-cím alapú földrajzi beazonosításnak nevezik.

A Google Analytics szolgáltatás a konkrét IP-címet nem bocsátja a szolgáltatás felhasználóinak rendelkezésére. Ezen kívül igénybe vehető az IP cím maszkolása is, amikor is a Google Analytics szolgáltatást felhasználó weboldal-tulajdonosok úgy is beállíthatják a Google Analytics szolgáltatást, hogy e szolgáltatás az IP cím földrajzi beazonosításához csak az IP cím egy részét, és ne az egész IP címet használja.

Személyes adatok

A személyes adatok személyazonosításra szolgáló információk, pl. név, e-mail cím, számlázási vagy egyéb adatok, amelyek az ilyen információkhoz hozzákapcsolhatók. A Google Analytics ügyfelei által kötelezően betartandó Google Analytics szerződéses feltételek tiltják az ilyen információk Google Analytics segítségével végzett nyomon követését és gyűjtését, illetve a személyes adatok összekapcsolását a webes elemzés adataival.

A Google Analytics adatainak Google általi felhasználása

A Google Analytics szolgáltatást az oldalaikon használó weboldal tulajdonosok az ellenőrzésük alatt tartják, hogy mely adatok esetében engedélyezik, hogy azokat a Google használja. A Google Analytics adatmegosztási lehetőségek szolgáltatásnak (Google Analytics Data Sharing Options) köszönhetően eldönthetik, hogy meg kívánják-e osztani ezen adatokat a Google társasággal, vagy sem. Amennyiben azt e lehetőségek engedélyezik, az összegyűjtött adatok a Google szolgáltatások javítását szolgálják. A weboldal tulajdonosok ezeket a beállításokat bármikor módosíthatják.

Böngésző-bővítmény a Google Analytics szolgáltatásból való kijelentkezéshez

Annak érdekében, hogy a weboldalak látogatói többféle lehetőség közül választhassák ki, miként gyűjti a Google Analytics szolgáltatás az adatokat, a Google társaság egy a Google Analytics szolgáltatásból való kijelentkezésre szolgáló böngésző-bővítményt fejlesztett ki. A bővítmény a Google Analytics szolgáltatás JavaScript (ga.js) részével kommunikál, és értesíti, ha az adott weboldalon tett látogatás adatait nem kell továbbítani a Google Analytics részére. A Google Analytics szolgáltatásból való kijelentkezésre szolgáló böngésző-bővítmény azonban nem akadályozza meg magát az adattovábbítást a weboldalaknak, sem az adatok elküldését más webes elemzést végző szolgáltatásoknak.
Bővebb információkat a Google Analytics szolgáltatásból való kijelentkezésre szolgáló böngésző-bővítménnyel kapcsolatosan itt talál.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti alapelvek bármikor módosíthatók. Felhasználóinknak ezért javasoljuk, hogy a jelen Weboldalra történő minden belépés alkalmával tekintsék meg az oldalt.