A bejelentkezéshez kérjük, adja meg a szükséges adatokat!

Kedvezmények gyulladásos bélbetegséggel élő betegek számára

A Crohn-, illetve colitis ulcerosa betegségben szenvedők részére több kedvezmény is biztosított. Összegyűjtöttük a betegséggel élők legszélesebb körét érintő kedvezményeket és szabályokat, amik megkönnyíthetik az IBD betegek mindennapjait.

Betegségemből kifolyólag adókedvezmény illet meg. Hogyan érvényesíthetem?

Az adókedvezményt kizárólag a beteg jogosult igénybe venni – családtagok (pl. szülő) nem teheti ezt meg – a betegséget igazoló dokumentum birtoká­ban. Az igazolást kiállító orvos lehet szakambulancia orvosa, kórházi osztály szakorvosa, illetve háziorvos is. A betegség fennállását bizonyító orvosi igazolást az adóbevalláskor nem szükséges csatolni, viszont 5 évig meg kell őrizni. A betegséget bizonyító orvosi igazolás pontos adattartalmára vonatkozólag a 49/2009. (XII.29.) EÜM rendelet melléklete a mérvadó.

Amennyiben a betegség év közben kerül megállapításra, úgy az adókedvezmény év köz­ben is érvényesíthető vagy az adóelőlegből, vagy év végén az éves személyi jöve­delemadó bevallásban.

Az adókedvezmény igénybevételéhez a 2017. évre vonatkozó ÁNYK 1653 számú formanyomtatvány 49. sorának „C” oszlopát szükséges kitölteni. Annyiszor havi bruttó 6.375,- Ft-ot – évente legfeljebb 76.500, - Ft-ot – lehet beírni, ahány hónapig a betegség fennállt. Érdemes a személyi jövedelemadó bevallás ki­töltési útmutatóját minden esetben figyelmesen áttanulmányozni a nyomtatvány megfelelő kitöltése érdekében.

Amennyiben Ön több éve szenved a fenti betegségek egyikében, úgy az Önnek járó adókedvezmény a betegségről szóló igazolás megszerzését kö­vetően, az 5 éves elévülési időn belül, a személyi jövedelemadó bevallások önellenőrzésével visszamenőlegesen is érvényesíthető.

Mi történik, ha orvosi vizsgálat miatt nem tudok dolgozni?

Az orvosi vizsgálatokon való részvételből adódó távolmaradás igazolt távollét­nek minősül, azonban díjazást a távollét idejére a munkáltató nem biztosít. Törvényi korlát nem szabályozza, hogy a beteg maximum hány napot vehet igénybe orvosi vizsgálaton való részvétel céljából. A kötelező orvosi vizsgálat okozta távollét minden esetben díjazás nélküli, az Mt. alapján igazolt távollétnek minősül.

Mi történik, ha megszűnik a munkaviszonyom?

A munkáltató akkor szüntetheti meg a munkavállaló munkaviszonyát a munkavállaló egészségi ok­kal összefüggő képességével indokolt felmondással, hogyha a munkavállaló eredeti munkakörében betegsége folytán már nem foglalkoztatható tovább, és a munkáltató a munkavállaló számára állapotának egészségi szempontból megfelelő mun­kakört nem áll módjában felajánlani, vagy ha a munkavállaló a neki felajánlott munkakört ala­pos indok nélkül nem hajlandó elfogadni (Mt. 66.§ (7) bek.).

Amennyiben Önt a betegsége akadályozza munkája elvégzésében, és a munkáltató ebből kifolyólag megszünteti munkaviszonyát, úgy Ön jogosult végkielégítésre, hogyha annak egyéb törvényi feltételei is fennállnak; azaz a felmondás közlésé­nek időpontjában Ön nem minősül nyugdíjasnak és a munkáltatóval a munka­viszonya legalább három éve fennáll. (Mt. 77§. (5) bek., b) pont).

Jogosult vagyok fizetés nélküli szabadságra?

Ha Önnek Crohn- vagy colitis ulcerosa betegségben szenvedő gyermeke van, és a gyermeket Ön szemé­lyesen gondozza, úgy Ön a gyermek 10. életévének betöltéséig fizetés nélküli sza­badságra, illetve gyermek-gondozási díjra jogosult (Mt. 128.§ és 130.§).

Személyi jövedelemadó kedvezmény igénybevételéről szóló jogszabály1 szerint

A személyi jövedelemadóról szóló törvény 40.§-a, illetve az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából a Crohn- valamint a colitis ulcerosa betegségekben szenvedők az adóév napján érvényben lévő havi minimálbér 5%-áig terjedő adókedvezményre jogosultak. (2017-ben ez az összeg bruttó havi 6.375,- Ft.)

 

Kedvezmények gyulladásos bélbetegséggel élő gyermeket nevelő szülők számára

 

Forrás: 335/2009.(XII.29.) számú kormányrendelet, 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet, Tóháti Zsuzsa, szerkesztő, Molnár Judit, szerkesztő (WEBBeteg Kft.)

1 335/2009.(XII.29.) számú kormányrendelet

Lektorálta: Schäfer Eszter dr. gasztroenterológus szakorvos, MH Egészségügyi Központ, Gasztroenterológiai Osztály